Kniha sudcov – 21. kapitola

16. augusta 2020

Kniha sudcov 21: 1 Izraelskí muži sa zaprisahali v Micpe: „Nikto z nás nedá dcéru Benjamínovcovi za ženu.“ 2 Ľud prišiel do Bételu. Sedeli tam pred Bohom do večera a hlasno, usedavo nariekali. 3 Vzdychali: „Prečo, Hospodin, Bože Izraela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba?“ 4 Na druhý deň zavčasu ráno tam ľud postavil oltár a priniesol […]

Kniha sudcov – 20. kapitola

9. augusta 2020

Kniha sudcov 20: 1 Potom vyšli všetci Izraeliti a celá pospolitosť od Dánu po Beér-Šebu ako aj obyvatelia Gileádu a ako jeden muž sa zhromaždili pred Hospodina do Micpy. 2 Náčelníci všetkého ľudu, všetky kmene Izraela sa dostavili do zhromaždenia Božieho ľudu. Bolo to štyristotisíc pešiakov, ozbrojených mečom. 3 Benjamínovci sa dopočuli, že Izraeliti vyšli hore do Micpy. Izraeliti sa […]

Kniha sudcov – 19. kapitola

2. augusta 2020

Kniha sudcov 19: 1 V tom čase, keď v Izraeli nebolo kráľa, istý Léviovec býval ako cudzinec na odľahlom svahu Efrajimského pohoria. Za svoju vedľajšiu ženu si vzal istú dievku z judského Betlehema. 2 Táto vedľajšia žena ho raz v hneve opustila a odišla do otcovského domu v judskom Betleheme. Zdržala sa tam asi štyri mesiace. 3 Jej muž šiel […]

Kniha sudcov – 18. kapitola

19. júla 2020

(ospravedlňte prosím zníženú kvalitu zvuku) Kniha sudcov 18: 1 V tom čase Izrael nemal ešte kráľa. Vtedy si kmeň Dánovcov hľadal dedičné vlastníctvo, aby sa usadil. Až dovtedy totiž nedostal medzi izraelskými kmeňmi dedičné vlastníctvo. 2 Dánovci vyslali zo svojich rodov päť mužov, udatných bojovníkov zo svojich končín, z Corey a Eštaólu, aby ako vyzvedači preskúmali krajinu. Povedali […]

Kniha sudcov – 17. kapitola

12. júla 2020

Kniha sudcov, 17. kapitola: 1 Na Efrajimskom pohorí bol muž, ktorý sa volal Micha. 2 Ten sa priznal svojej matke: „Tisícsto šeklov striebra, ktoré ti vzali a pre ktoré si vyslovila kliatbu, a to aj predo mnou, je u mňa, ja som ho vzal.“ Matka mu odpovedala: „Syn môj, nech ťa Hospodin požehná!“ 3 On potom vrátil matke tisícsto šeklov […]

Kniha sudcov – 16. kapitola

5. júla 2020

Kniha sudcov 16: 1 Keď raz prišiel Samson do Gazy a uvidel tam neviestku, vošiel k nej. 2 Len čo obyvatelia Gazy počuli: „Samson prišiel sem,“ zbehli sa a pri mestskej bráne celú noc na neho striehli a až do svitania ticho vyčkávali. Povedali: „Na úsvite ho zabijeme.“ 3 Samson ležal do polnoci. O polnoci vstal, chytil vráta mestskej brány […]

Kniha sudcov – 15. kapitola

28. júna 2020

Kniha sudcov 15: 1 Neskôr počas žatvy pšenice Samson navštívil svoju ženu, priniesol kozľa a povedal: „Chcem vojsť do izby k svojej žene.“ Jej otec mu však nedovolil vojsť. 2 Povedal: „Myslel som si, že si ju znenávidel, a preto som ju dal tvojmu družbovi. Jej mladšia sestra je krajšia ako ona, nech je tvoja namiesto nej!“ 3 Samson im […]

Kniha sudcov – 14. kapitola

21. júna 2020

Kniha sudcov 14: 1 Samson zišiel do Timny a tam sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. 2 Keď sa vrátil domov, oznámil svojmu otcovi a matke: „V Timne som videl jednu z filištínskych dcér. Tú mi teda vezmite za ženu.“ 3 Otec a matka ho prehovárali: „Nie je azda medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, […]

Kniha sudcov – 13. kapitola

14. júna 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 13: 1 Izraeliti potom znova páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, takže Hospodin ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov. 2 Bol istý muž z Corey, z rodu Dánovcov, menom Manóach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. 3 Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal: „Pozri, si neplodná, nerodila si; no predsa […]

Kniha sudcov – 12. kapitola

7. júna 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 2:1-3: 1 Anjel Hospodina šiel z Gilgálu nahor do Bochímu a povedal: „Vyviedol som vás z Egypta a priviedol do krajiny, ktorú som prísažne sľúbil vašim otcom. Vyhlásil som: Svoju zmluvu s vami nikdy nezruším. 2 Vy však nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrajte. No vy […]