Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie.

Kniha sudcov 13:

1 Izraeliti potom znova páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, takže Hospodin ich vydal do rúk Filištíncov na štyridsať rokov. 2 Bol istý muž z Corey, z rodu Dánovcov, menom Manóach. Jeho žena bola neplodná a nerodila. 3 Hospodinov anjel sa zjavil žene a povedal: „Pozri, si neplodná, nerodila si; no predsa počneš a porodíš syna. 4 Preto dávaj pozor, nepi víno ani nijaký opojný nápoj a nejedz nič nečisté. 5 Veď počneš a porodíš syna. Jeho hlavy sa britva nesmie dotknúť. Chlapec bude Božím zasvätencom od života matky. On začne vyslobodzovať Izrael z rúk Filištíncov.“ 6 Žena to šla oznámiť svojmu mužovi. Povedala: „Prišiel ku mne Boží muž. Vyzeral ako Boží anjel a vzbudzoval bázeň. Neopýtala som sa ho, odkiaľ je a on mi nepovedal svoje meno. 7 Povedal mi však: ‚Počneš a porodíš syna. Preto nepi víno ani iný opojný nápoj a nejedz nič nečisté. Chlapec bude Božím zasvätencom od svojho narodenia až do smrti.‘“ 8 Manóach sa modlil k Hospodinovi: „Pane, prosím, nech ten Boží muž, ktorého si poslal, príde ešte raz k nám! Nech nás poučí, ako máme zaobchádzať s chlapcom, ktorý sa má narodiť“. 9 Boh splnil Manóachovu prosbu. Boží anjel prišiel ešte raz k žene, keď sedela na poli a jej muž Manóach nebol s ňou. 10 Žena bežala oznámiť to svojmu mužovi. Povedala mu: „Zjavil sa mi ten muž, čo onoho dňa prišiel ku mne.“ 11 Manóach vstal, šiel za svojou ženou, prišiel k tomu mužovi a opýtal sa ho: „Ty si ten muž, ktorý oslovil túto ženu?“ Ten mu odvetil: „Som.“ 12 Manóach sa opýtal: „Keď sa splní tvoje slovo, ako má byť chlapec vychovávaný a čo má robiť?“ 13 Anjel Hospodina odpovedal Manóachovi: „Nech sa žena chráni všetkého, na čo som ju upomínal: 14 Nech nepije nič, čo pochádza z viničného kmeňa, nech nepije víno ani opojný nápoj, nech neje nič nečisté, nech dodržiava všetko, čo som jej prikázal.“ 15 Manóach povedal Hospodinovmu anjelovi: „Chceli by sme ťa zdržať a pripraviť ti kozľa.“ 16 Hospodinov anjel však Manóachovi odpovedal: „Keby si ma aj zdržal, nejedol by som z tvojho jedla. No ak pripravíš spaľovanú obetu Hospodinovi, prines ju.“ Manóach totiž nevedel, že je to Hospodinov anjel, 17 preto sa spýtal Hospodinovho anjela: „Ako sa voláš? Keď sa tvoje slová splnia, chceli by sme ti prejaviť poctu.“ 18 Hospodinov anjel mu odpovedal: „Prečo sa pýtaš na moje meno? Je tajomné.“ 19 Manóach vzal kozľa i pokrmovú obetu a obetoval to na skale Hospodinovi, ktorý pred Manóachom a jeho ženou urobil predivnú vec: 20 Keď plameň z oltára vystupoval k nebu, vzniesol sa Hospodinov anjel v plameni oltára hore. Pri pohľade na to Manóach a jeho žena padli tvárou na zem. 21 Hospodinov anjel sa Manóachovi ani jeho žene už nikdy nezjavil. Vtedy si Manóach uvedomil, že to bol Hospodinov anjel. 22 Manóach povedal svojej žene: „Určite zomrieme, lebo sme videli Boha.“ 23 Jeho žena mu však povedala: „Keby nás Hospodin hodlal zabiť, nebol by prijal od nás ani spaľovanú, ani pokrmovú obetu. Nebol by nám to všetko ukázal ani by nám teraz nebol niečo také oznámil.“ 24 Žena porodila syna a dala mu meno Samson. Chlapec rástol a Hospodin ho požehnával. 25 Hospodinov duch začal v ňom pôsobiť v Machane-Dáne medzi Coreou a Eštaólom.

Video nahrávka:

Pridaj komentár