Snaž sa Ho spoznávať

2. Samuelova kniha 2:1-3: 1 Potom sa Dávid spýtal Hospodina: „Mám ísť do niektorého judského mesta?“ Hospodin mu odpovedal: „Choď!“ Dávid sa opäť spýtal: „Kam mám ísť?“ Odpoveď znela: „Do Hebronu.“ 2 Dávid ta šiel aj s obidvoma svojimi ženami, s jezreelskou Achinoam a Abigajil, ženou po Nabálovi Karmelskom. 3 Dávid si priviedol i svoju družinu, každého s rodinou. Usadili […]

Ťažkosti s učeníctvom

Evanjelium podľa Mareka 14:1-11: 1 Boli dva dni pred Veľkou nocou a sviatkom nekvasených chlebov. Veľkňazi a zákonníci hľadali spôsob, ako by sa úskokom zmocnili Ježiša a zabili ho. 2 Hovorili totiž: „Len nie vo sviatok, aby sa ľud nevzbúril.“ 3 Keď bol Ježiš v Betánii v dome Šimona Malomocného a sedel za stolom, prišla žena s alabastrovou nádobou vzácneho […]

Extrémne vlastníctvo

Evanjelium podľa Jána 21: 1 Potom sa Ježiš znova ukázal učeníkom, a to pri Tiberiadskom mori. Zjavil sa takto: 2 Boli tam spolu Šimon Peter, Tomáš, nazývaný Didymos, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a dvaja ďalší z jeho učeníkov. 3 Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Aj my ideme s tebou.“ Vybrali sa a nastúpili […]

Identifikuj svoje modly

Texty z Biblie: Prvý list Korinťanom 10:1-14: 1 Nechcem, bratia, aby ste nevedeli, že naši otcovia všetci boli pod oblakom a všetci prešli cez more, 2 všetci boli pokrstení v Mojžišovi, v oblaku a v mori, 3 všetci jedli ten istý duchovný pokrm 4a všetci pili ten istý duchovný nápoj, lebo pili z duchovnej skaly, ktorá ich sprevádzala, a tou skalou bol […]

Buď odvážny!

Exodus 3:10-13: 10 Teraz choď, posielam ťa k faraónovi. Vyveď môj ľud, Izraelitov, z Egypta!“ 11 Mojžiš však povedal Bohu: „Ktože som ja, aby som šiel k faraónovi a vyviedol Izraelitov z Egypta?“ 12 Boh ho uistil: „Budem s tebou. Toto ti bude znamením, že som ťa ja poslal: Keď vyvedieš ľud z Egypta, budete slúžiť Bohu na tomto vrchu.“ 13 Mojžiš […]

Buď najlepší

Čítaný text: 1. List Petra 2:12: “Vaše správanie medzi pohanmi nech je vzorné, aby tí, čo vás teraz osočujú ako zločincov, videli vaše dobré skutky a v deň navštívenia za to oslavovali Boha.” 1. Kor 10:31: “Či teda jete, alebo pijete, alebo čokoľvek robíte, všetko robte na Božiu slávu.” Ef 5:15: “Dbajte teda dôkladne na […]

Evanjelium podľa Matúša / Boh je s nami

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 28:16-20: 16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu. No niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i […]

Evanjelium podľa Matúša / Nechávaš sa Bohom používať?

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 25: 1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli […]

Evanjelium podľa Matúša / Ostaňte verní Ježišovi

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 24: 1 Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené.“ 3 Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu […]