V čom potrebuješ byť odvážny(a)?

18. októbra 2020

Evanjelium podľa Lukáša 22:54-62: 54 Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho z diaľky nasledoval. 55 Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zahľadela sa na neho a povedala: „Aj tento bol s ním.“ 57 Ale on zaprel a povedal: „Žena, nepoznám […]

Odmeny v nebi

11. októbra 2020

Evanjelium podľa Matúša 6:19-21, 33: 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. 20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. 21 Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 33 Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť […]

Čo je tvoj poklad?

4. októbra 2020

Jakubov list 4:13-14: 13 A teraz vy, ktorí hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať“ — 14 vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Evanjelium podľa Lukáša 12:15-34: 15 A pokračoval: „Dajte pozor a vyvarujte […]

Modli sa a buď v tom vytrvalý

20. septembra 2020

Evanjelium podľa Lukáša 1:5-25, 57-66: 5 Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení. 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. 8 Raz, […]

Posväť sa Tvoje meno

6. septembra 2020

Evanjelium podľa Matúša 6:9: 9 Vy sa teda modlite takto: Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje. Skutky apoštolov 4:23-31: 23 Keď ich prepustili, prišli k svojim a porozprávali, čo im povedali veľkňazi a starší. 24 Keď ich počuli, jednomyseľne pozdvihli svoj hlas k Bohu a povedali: „Pane, ty si stvoril nebo a zem, more a všetko, […]

Plač Jeremiášov – 3. kapitola

30. augusta 2020

Plač Jeremiášov – 3. kapitola: 1 (alef) Ja som muž, čo videl útrapy pod palicou jeho prchkosti. 2 Bol som to ja, ktorého hnal a viedol temnotou bez svetla. 3 Len proti mne neustále vystieral a obracal svoju ruku. (bét) 4 Spôsobil chradnutie môjho tela i kože, polámal mi kosti. 5 Nastavil mi jed a obklopil ma útrapami. 6 Do temnôt ma posadil, ako tých, […]

Kniha sudcov – 21. kapitola

16. augusta 2020

Kniha sudcov 21: 1 Izraelskí muži sa zaprisahali v Micpe: „Nikto z nás nedá dcéru Benjamínovcovi za ženu.“ 2 Ľud prišiel do Bételu. Sedeli tam pred Bohom do večera a hlasno, usedavo nariekali. 3 Vzdychali: „Prečo, Hospodin, Bože Izraela, sa v Izraeli stalo, že dnes jeden z jeho kmeňov chýba?“ 4 Na druhý deň zavčasu ráno tam ľud postavil oltár a priniesol […]

Kniha sudcov – 20. kapitola

9. augusta 2020

Kniha sudcov 20: 1 Potom vyšli všetci Izraeliti a celá pospolitosť od Dánu po Beér-Šebu ako aj obyvatelia Gileádu a ako jeden muž sa zhromaždili pred Hospodina do Micpy. 2 Náčelníci všetkého ľudu, všetky kmene Izraela sa dostavili do zhromaždenia Božieho ľudu. Bolo to štyristotisíc pešiakov, ozbrojených mečom. 3 Benjamínovci sa dopočuli, že Izraeliti vyšli hore do Micpy. Izraeliti sa […]

Kniha sudcov – 19. kapitola

2. augusta 2020

Kniha sudcov 19: 1 V tom čase, keď v Izraeli nebolo kráľa, istý Léviovec býval ako cudzinec na odľahlom svahu Efrajimského pohoria. Za svoju vedľajšiu ženu si vzal istú dievku z judského Betlehema. 2 Táto vedľajšia žena ho raz v hneve opustila a odišla do otcovského domu v judskom Betleheme. Zdržala sa tam asi štyri mesiace. 3 Jej muž šiel […]