Skutky apoštolov 21

27. februára 2022

Skutky apoštolov 20:22-25 22 A teraz, hľa, nútený duchom, idem do Jeruzalema a neviem, čo ma tam očakáva, 23 len čo mi Duch Svätý osvedčuje po mestách hovoriac, že ma očakáva väzenie a súženie. 24 Ale mne život nestojí za reč, len nech s radosťou dokonám beh a službu, ktorú som prijal od Pána Ježiša: svedčiť o evanjeliu milosti Božej. 25 A […]

Skutky apoštolov 15 (2)

28. novembra 2021

Skutky apoštolov 15:36-41 36 Po niekoľkých dňoch povedal Pavol Barnabášovi: „Vráťme sa a ponavštevujme bratov, aby sme videli, ako sa majú vo všetkých tých mestách, kde sme hlásali Pánovo slovo.“ 37 Barnabáš chcel vziať so sebou aj Jána, prímením Marek, 38 ale Pavol usúdil, že netreba brať so sebou toho, kto ich v Pamfýlii opustil a nešiel pracovať vedno s […]

Skutky apoštolov 12

31. októbra 2021

Skutky apoštolov 12: 1 V tom čase kráľ Herodes položil ruky na niektorých z cirkvi a robil im zle. 2 Mečom zahubil Jánovho brata Jakuba, 3 a keď videl, že sa to Židom páči, dal chytiť aj Petra. Boli práve dni Nekvasených chlebov. 4 Keď sa ho zmocnil, uvrhol ho do väzenia a dal ho strážiť štyrom strážam po štyroch vojakoch. Po […]

Bariéry

24. októbra 2021

Skutky apoštolov 11: 1 Apoštolovia a bratia v Judsku počuli, že i pohania prijali slovo Božie. 2 Keď teda Peter prišiel do Jeruzalema, napadli ho tí, ktorí boli spomedzi obrezaných, 3 a dohovárali mu: Vošiel si k ľuďom neobrezaným a jedol si s nimi. 4 Nato im Peter začal rozprávať rad radom: 5 Bol som v meste Joppe a modlil som sa. Vo vytržení […]

Čím si známy?

10. októbra 2021

Skutky apoštolov 9:31-43 31 A tak cirkev po celom Judsku i v Galilei i v Samárii mala pokoj, budovala sa, chodila v bázni Pánovej a rozhojňovala sa potešením Ducha Svätého. 32 Keď Peter pochodil všetkých, prišiel aj k svätým, ktorí bývali v Lyde. 33 Našiel tam človeka menom Eneáš, ktorý od ôsmich rokov ležal na posteli ochrnutý. 34 I povedal mu Peter: […]

Správna cesta

7. februára 2021

Žalm 119: 1 (alef) Blahoslavení, čo žijú bezúhonne a správajú sa podľa Hospodinovho zákona. 2 Blahoslavení, čo sa pridŕžajú jeho prikázaní a hľadajú ho celým srdcom, 3 čo nepáchajú neprávosť, ale chodia po jeho cestách. 4 Vydal si svoje rozkazy, aby sa dôsledne dodržiavali. 5 Kiež sú moje cesty pevne zamerané, aby som zachoval tvoje ustanovenia! 6 Vtedy sa nezahanbím, keď budem brať ohľad na všetky […]

Pôst

31. januára 2021

Izaiáš 58:1-7 1 „Volaj z plného hrdla a neustávaj, zvýš svoj hlas ako trúba. Oznám môjmu ľudu jeho neprávosť a Jákobovmu domu jeho hriechy. 2 Veď dennodenne sa ma dopytujú a túžia poznať moje cesty, ako ľud, ktorý koná spravodlivo a neopúšťa Božie právo. Žiadajú odo mňa spravodlivé súdy a túžia po mojej blízkosti. 3 ‚Prečo sa postíme, keď to […]

Odpustenie

24. januára 2021

Evanjelium podľa Matúša 6: 1 Dávajte si pozor, aby ste nekonali svoju spravodlivosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali; inak nemáte odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám: Už majú svoju odmenu. 3 Ale keď […]