Evanjelium podľa Matúša / Náboženský vs. milostivý

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 23: 1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 „Na Mojžišov stolec zasadli zákonníci a farizeji. 3 Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. 5 Všetky […]

Evanjelium podľa Matúša / O múdrosti

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 22: 1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich! 3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich […]

Evanjelium podľa Matúša / Škandalózna milosť

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 19:30, 20:1-16:  30 Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví. 1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. 2 Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. 3 Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí 4 a povedal im: ‚Choďte aj […]

Veľkonočná nedeľa

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 27:27-62, 28:1-20 27 Vtedy vladárovi vojaci vzali Ježiša do vládnej budovy a zhromaždili okolo neho celú kohortu. 28Vyzliekli ho a obliekli do šarlátového plášťa, 29 z tŕnia uplietli korunu a nasadili mu ju na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: „Buď pozdravený, kráľ Židov!“ 30 Pľuli naňho, brali […]

Evanjelium podľa Matúša časť 22. / Zdravie zborovej rodiny

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 18: 1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. 5 A […]

Evanjelium podľa Matúša časť 21. / Aký imidž máš pred Bohom

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 18:1-14 1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. 5 A […]

Evanjelium podľa Matúša časť 19. / Neboj sa, Boh to má pod kontrolou

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 16: 1 Nato prišli farizeji a saduceji a podrobili ho skúške. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však odpovedal: „Keď nastane večer, hovoríte: ‚Bude pekne, nebo sa červenie.‘ 3 A ráno: ‚Dnes bude nečas, nebo je červené a zamračené.‘ Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete? 4Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, […]

Evanjelium podľa Matúša časť 15. / Čoho je plné srdce?

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 12: Trhanie klasov v sobotu 1 V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní, a tak začali trhať klasy a jesť. 2Zbadali to farizeji a povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu.“ 3On im však povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď […]

Evanjelium podľa Matúša časť 11. / Božia autorita

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 8: Uzdravenie malomocného 1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o […]

Evanjelium podľa Matúša časť 10.

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 7: 1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. 3 A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka! — a pozri, v oku máš brvno? 5 Pokrytec, vyber […]