Kniha sudcov – 12. kapitola

7. júna 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 2:1-3: 1 Anjel Hospodina šiel z Gilgálu nahor do Bochímu a povedal: „Vyviedol som vás z Egypta a priviedol do krajiny, ktorú som prísažne sľúbil vašim otcom. Vyhlásil som: Svoju zmluvu s vami nikdy nezruším. 2 Vy však nesmiete uzavrieť zmluvu s obyvateľmi tejto krajiny. Ich oltáre zbúrajte. No vy […]

Kniha sudcov – 11. kapitola

31. mája 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 11:1-40, 12:1-7: 1 Gileádovec Jefte bol udatný hrdina. Bol synom neviestky. Jeho otcom bol Gileád. 2 Aj vlastná žena porodila synov Gileádovi. Keď však synovia vlastnej ženy dospeli, vyhnali Jefteho. Povedali mu: „Ty nemôžeš dediť v dome nášho otca, lebo si synom inej ženy.“ 3 Jefte musel utiecť pred svojimi bratmi a […]

Kniha sudcov – 10. kapitola

24. mája 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 10: 1 Na záchranu Izraela po Abimelechovi povstal Jissachárovec Tola, syn Puvvu, syna Doda. Sídlil v Šamíre na Efrajimskom pohorí. 2 Súdil Izrael dvadsaťtri rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šamíre. 3 Po ňom povstal Gileádovec Jaír a súdil Izrael dvadsaťdva rokov. 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osloch. Mali tridsať miest. […]

Kniha sudcov – 9. kapitola

17. mája 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 9: 1 Jerubbaalov syn Abimelech odišiel do Síchemu k bratom svojej matky a prihovoril sa im i celému rodu domu otca svojej matky: 2 „Dôrazne sa spýtajte všetkých občanov Síchemu: ‚Čo je pre vás lepšie? Či to, aby sedemdesiat mužov, všetci synovia Jerubbaala, panovalo nad vami, alebo aby nad vami […]

Kniha sudcov – špirála hriechu

10. mája 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Príslovia 28:13-14 13 Kto tají svoje previnenia, nebude mať úspech, kto ich však vyzná a zanechá, dosiahne milosrdenstvo. 14 Blahoslavený človek, čo si ustavične zachováva bázeň, ale kto si zatvrdzuje srdce, dostane sa do nešťastia. Izaiáš 55:1-2, 6-7 1 „Poďte všetci smädní k vode! Aj vy, čo ste bez peňazí, […]

Kniha sudcov – 7. a 8. kapitola

3. mája 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 7: 1 Včasráno Jerubbaal, teda Gideón, i všetok ľud, čo bol s ním, vstal a utáboril sa pri prameni Charód. Tábor Midjánčanov bol severne od neho v doline za pahorkom More. 2 Hospodin povedal Gideónovi: „Máš pri sebe priveľa ľudu, než aby som mu vydal Midjánčanov. Izrael sa totiž mohol […]

Kniha sudcov – 6. kapitola

26. apríla 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 6: 1 Izraeliti páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a preto ich vydal na sedem rokov do moci Midjánčanom. 2 Moc Midjánčanov deptala Izraelitov. Izraeliti si z obavy pred Midjánčanmi pripravili útočiská v horských roklinách, jaskyniach a v strmých skaliskách. 3 Len čo Izraeliti dokončili sejbu, prišli k nim Midjánčania, Amalékovia a východné […]

Kniha sudcov – 5. kapitola

19. apríla 2020

Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie. Kniha sudcov 5: 1 Vtedy spievala Debora s Barákom, Abinoamovým synom, túto pieseň: 2 „Dobrorečte Hospodinovi za to, že vodcovia sa chopili vedenia v Izraeli, za to, že ľud dobrovoľne povstal. 3 Počúvajte, králi, zbystrite sluch, kniežatá! Zaspievam Hospodinovi, zaspievam žalm Hospodinovi, Bohu Izraela. 4 Hospodin, keď si vyšiel zo Seíru, keď si šiel z Edómskych […]

Kniha sudcov – 4. kapitola

5. apríla 2020

Kniha sudcov 4: 1 Aj po Ehúdovej smrti Izraeliti páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi, 2 a preto ich Hospodin vydal napospas kanaánskemu kráľovi Jabínovi, ktorý panoval v Chacóre. Veliteľ jeho vojska bol Sisera, ktorý sídlil v Charošet-Gojíme. 3 Izraeliti úpenlivo žiadali od Hospodina pomoc, lebo Jabín mal deväťsto železných vozov a Izraelitov dvadsať rokov tvrdo utláčal. 4 V tom čase súdila […]

Kniha sudcov – 3. kapitola

29. marca 2020

Kniha sudcov 3: 1 Toto sú národy, ktoré ponechal Hospodin v krajine, aby nimi skúšal všetkých Izraelitov, ktorí nepoznali nijaký boj o Kanaán — 2 chcel totiž, aby ho pokolenia Izraelitov poznali a naučili sa bojovať tí, čo bojovať nevedeli — 3 päť filištínskych kniežat, všetci Kanaánčania, Sidončania a Chivviji, ktorí obývali Libanonské pohorie od vrchu Baal-Chermón až ta, kde […]