Dobrá správa

29. novembra 2020

List Galaťanom 1:1-5: 1 Pavel, apoštol (ustanovený) nie ľuďmi ani prostredníctvom človeka, ale Ježišom Kristom a Bohom Otcom, ktorý Ho vzkriesil z mŕtvych – 2 a všetci bratia, ktorí sú so mnou: cirkevným zborom v Galácii. 3 Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista, 4 ktorý seba samého vydal za naše hriechy, aby nás podľa vôle […]

Vzťahy

15. novembra 2020

Evanjelium podľa Lukáša 5:27-32 27 Po týchto udalostiach vyšiel von a uzrel na mýtnici sedieť mýtnika menom Lévi a povedal mu: „Nasleduj ma!“ 28 Lévi tam nechal všetko, vstal a nasledoval ho. 29 Lévi mu vo svojom dome pripravil veľkú hostinu. Bol tam veľký zástup mýtnikov a iných, ktorí s nimi stolovali. 30 Farizeji a zákonníci reptali a hovorili jeho učeníkom: „Prečo […]

Biblický pohľad na život

8. novembra 2020

Daniel 2:16-45: 16 Vtedy Daniel šiel a požiadal kráľa, nech mu dá čas, aby mohol kráľovi oznámiť výklad. 17 Potom Daniel odišiel domov a oznámil vec svojim druhom Chananjovi, Míšáélovi a Azarjovi, 18 aby vyprosili od Boha nebies milosrdenstvo pre toto tajomstvo, aby tak Daniel a jeho druhovia nezahynuli s ostatnými babylonskými mudrcmi. 19 Vtedy bolo Danielovi v nočnom videní odhalené tajomstvo. […]

Sny

1. novembra 2020

Skutky apoštolov 2:17 17 V posledné dni – hovorí Boh – vylejem zo svojho Ducha na všetkých ľudí, a vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať; vaši mládenci budú vídať videnia a vaši starci snívať sny. Žalm 56:9 9 Ty si spočítal moju biedu. Vlož moje slzy do svojej nádoby; či záznamu v Tvojej knihe o nich […]

Stráž si svoje srdce

25. októbra 2020

Evanjelium podľa Matúša 6:19-21 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. 20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. 21 Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Príslovia 3:6 6 Na všetkých svojich cestách ho poznávaj a […]

V čom potrebuješ byť odvážny(a)?

18. októbra 2020

Evanjelium podľa Lukáša 22:54-62: 54 Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho z diaľky nasledoval. 55 Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zahľadela sa na neho a povedala: „Aj tento bol s ním.“ 57 Ale on zaprel a povedal: „Žena, nepoznám […]

Odmeny v nebi

11. októbra 2020

Evanjelium podľa Matúša 6:19-21, 33: 19 Nezhromažďujte si poklady na zemi, kde ich zožiera hrdza a mole a kde zlodeji vnikajú a kradnú. 20 Zhromažďujte si poklady v nebi, kde ich nezožiera ani hrdza, ani moľ, a kde zlodeji nevnikajú a nekradnú. 21 Veď kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. 33 Hľadajte však najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť […]

Čo je tvoj poklad?

4. októbra 2020

Jakubov list 4:13-14: 13 A teraz vy, ktorí hovoríte: „Dnes alebo zajtra pôjdeme do toho a toho mesta, pobudneme tam rok a budeme obchodovať a zarábať“ — 14 vy predsa neviete, čo bude zajtra s vaším životom. Veď ste para, ktorá sa na chvíľu ukáže a potom mizne. Evanjelium podľa Lukáša 12:15-34: 15 A pokračoval: „Dajte pozor a vyvarujte […]

Modli sa a buď v tom vytrvalý

20. septembra 2020

Evanjelium podľa Lukáša 1:5-25, 57-66: 5 Za dní judského kráľa Herodesa žil istý kňaz menom Zachariáš z Abiášovej kňazskej triedy. Jeho manželka bola z Áronových dcér a volala sa Alžbeta. 6 Obaja boli spravodliví pred Bohom, bezúhonne si počínali podľa Pánových príkazov a ustanovení. 7 Nemali však deti, lebo Alžbeta bola neplodná a obaja boli už v pokročilom veku. 8 Raz, […]

Kvôli čomu vzdycháme

13. septembra 2020

List Rimanom 8:18-39: 18 Usudzujem totiž, že utrpenia terajšieho času sa nedajú ani porovnať s budúcou slávou, ktorá sa má na nás zjaviť. 19 Lebo stvorenstvo túžobne očakáva zjavenie Božích synov. 20 Stvorenstvo nebolo totiž podrobené pominuteľnosti z vlastnej vôle, ale skrze toho, ktorý ho podrobil. Trvá však nádej, 21 že aj samo stvorenstvo bude oslobodené z otroctva skazy do slobody a […]