Evanjelium podľa Matúša časť 15. / Čoho je plné srdce?

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 12: Trhanie klasov v sobotu 1 V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní, a tak začali trhať klasy a jesť. 2Zbadali to farizeji a povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu.“ 3On im však povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď […]

Evanjelium podľa Matúša časť 11. / Božia autorita

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 8: Uzdravenie malomocného 1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o […]

Evanjelium podľa Matúša časť 10.

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 7: 1 Nesúďte, aby ste neboli súdení. 2 Lebo akým súdom súdite, takým budete súdení. Akou mierou meriate, takou sa nameria vám. 3 A prečo vidíš smietku v oku svojho brata a brvno vo vlastnom oku nezbadáš? 4 Alebo ako môžeš povedať svojmu bratovi: Dovoľ, vyberiem ti smietku z oka! — a pozri, v oku máš brvno? 5 Pokrytec, vyber […]

Evanjelium podľa Matúša časť 8. / Menej je niekedy viac

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 6:1-24 1 Dajte si pozor, aby ste neprejavovali svoju zbožnosť pred ľuďmi len preto, aby vás obdivovali, lebo nedostanete odmenu od vášho Otca, ktorý je v nebesiach. 2 Keď teda dávaš almužnu, nevytrubuj pred sebou, ako to robia pokrytci v synagógach a na uliciach, aby ich ľudia oslavovali. Amen, hovorím vám: Už majú svoju […]

Evanjelium podľa Matúša časť 7. / Skutočné hodnoty

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 5: 1 Keď Ježiš videl zástupy, vystúpil na vrch, sadol si a jeho učeníci pristúpili k nemu. 2 Prehovoril a začal ich učiť: 3 Blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. 4 Blahoslavení plačúci, lebo oni budú potešení. 5 Blahoslavení tichí, lebo oni budú dedičmi zeme. 6 Blahoslavení hladní a smädní po spravodlivosti, lebo oni budú nasýtení. 7 Blahoslavení milosrdní, lebo […]

Evanjelium podľa Matúša časť 6. / Ondrej

Čítané texty:  Evanjelium podľa Matúša 4:18-22 18 Keď Ježiš išiel popri Galilejskom mori, uvidel dvoch bratov: Šimona, ktorý sa volal Peter, a jeho brata Ondreja, ako hádzali siete do mora. Boli totiž rybári. 19Zavolal ich: Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí. 20 Obaja hneď nechali siete a nasledovali ho. 21 O kúsok ďalej videl druhých dvoch bratov, Jakuba, Zebedejovho […]

Evanjelium podľa Matúša časť 5. / Pokúšanie

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša, kapitola 4 1 Nato Duch viedol Ježiša na púšť, aby ho tam diabol pokúšal. 2 Ježiš sa postil štyridsať dní a štyridsať nocí, až napokon celkom vyhladol. 3 Prišiel k nemu pokušiteľ a povedal: Ak si Boží Syn, rozkáž, aby sa z týchto kameňov stali chleby. 4 On mu však odpovedal: Je napísané: Človek bude žiť nielen z […]

Evanjelium podľa Matúša časť 4. / Ján Krstiteľ

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 3 1 V tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý kázal v judskej púšti: 2 Kajajte sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. — 3 Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izaiáša: Hlas volajúceho na púšti: Pripravte cestu Pánovi, vyrovnávajte mu chodníky. 4 Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Živil sa […]

Evanjelium podľa Matúša časť 3.

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 1:18 – 2:23 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20 Keď o tom uvažoval, zjavil […]

Evanjelium podľa Matúša časť 2. / Sexuálne previnenie

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 1: 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda s Tamar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, 4 Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 5 Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, […]