Evanjelium podľa Matúša časť 3.

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 1:18 – 2:23 18 S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Skôr však, ako sa zišli, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. 19 Jej muž Jozef bol však spravodlivý a nechcel ju verejne vystaviť hanbe. Rozhodol sa teda tajne ju prepustiť. 20 Keď o tom uvažoval, zjavil […]

Evanjelium podľa Matúša časť 2. / Sexuálne previnenie

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 1: 1 Rodokmeň Ježiša Krista, syna Dávida, syna Abraháma. 2 Abrahám splodil Izáka, Izák splodil Jákoba, Jákob splodil Júdu a jeho bratov, 3 Júda s Tamar splodil syna Pereca a Zeracha, Perec splodil Checróna, Checrón splodil Ráma, 4 Rám splodil Amminadába, Amminadáb splodil Nachšóna, Nachšón splodil Salmóna. 5 Salmón s Ráchab splodil syna Boaza, Boaz s Rút splodil Obéda, […]

Božie riešenia do našich situácií

Čítaný text: Evanjelium podľa Mareka 6:30-42: 30 Apoštoli sa zišli k Ježišovi a oznámili mu všetko, čo robili a učili. 31 Povedal im: Poďte vy sami do ústrania na osamelé miesto a trochu si odpočiňte! Stále tam totiž prichádzalo a odchádzalo množstvo ľudí, takže sa nemali kedy ani najesť. 32 Odplavili sa teda loďou na pusté miesto do ústrania. 33 Mnohí videli, […]

Jerubbál

Pete Sweeney hovorí o tom ako Boh chodí na pomoc vždy v pravom čase. A tiež o tom prečo si dať pozor a nebyť “vlažným kresťanom”.

Dvere

Tom Hanlon hovorí o dverách ktoré môžeme nechať zatvorené, ale takisto ich môžeme otvoriť. Rozhodnutie je na nás.

Danielove lekcie o integrite

Integrita Evanjelium podľa Matúša 23:25-28 25 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Čistíte čašu a misu zvonka, ale vnútri sú plné lúpeže a nemiernosti. 26 Slepý farizej, očisti najprv vnútro čaše, aby sa stal čistým aj jej vonkajšok. 27 Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Podobáte sa obieleným hrobom, ktoré sa zvonku zdajú pekné, ale vnútri sú plné umrlčích kostí […]

Veľvyslanec

Čítaný text: Druhý list Korinťanom 5:14-21: 14 Veď nás ženie Kristova láska, nás, čo sme pochopili, že ak jeden zomrel za všetkých, všetci zomreli. 15 A za všetkých zomrel preto, aby tí, čo žijú, nežili už viac sebe, ale tomu, ktorý za nich zomrel a bol vzkriesený. 16 Preto odteraz nikoho nepoznáme podľa tela. Aj keď sme poznali Krista podľa tela, […]