Kniha sudcov 14:

1 Samson zišiel do Timny a tam sa zahľadel do jednej z filištínskych dcér. 2 Keď sa vrátil domov, oznámil svojmu otcovi a matke: „V Timne som videl jednu z filištínskych dcér. Tú mi teda vezmite za ženu.“ 3 Otec a matka ho prehovárali: „Nie je azda medzi dcérami tvojich bratov a v celom tvojom ľude žena, že si chceš vziať ženu spomedzi neobrezaných Filištíncov?“ Samson však otcovi odvetil: „Túto mi vezmi, lebo ona sa mi páči!“ 4 Jeho otec a matka nevedeli, že to pochádza od Hospodina, ktorý hľadá zámienku proti Filištíncom. V tom čase totiž Filištínci vládli nad Izraelom. 5 Samson zišiel s otcom i matkou do Timny. Keď prichádzali k viniciam Timny, náhle proti nim vyskočil mladý revúci lev. 6 Hospodinov duch ovládol Samsona a on holými rukami roztrhol leva ako kozľa. Otcovi ani matke nepovedal, čo vykonal. 7 Potom zišiel dolu, pozhováral sa s tou ženou, čo sa mu páčila. 8 Keď si ju po nejakom čase šiel vziať za ženu, odbočil z cesty, aby sa podíval na mŕtveho leva. V tele leva bol roj včiel a med. 9 Vzal do ruky plást medu a cestou z neho jedol. Prišiel k otcovi i matke a dal jesť aj im. Nepovedal im však, že plást medu vybral z mŕtveho leva. 10 Jeho otec potom zišiel k tej žene a Samson tam usporiadal hostinu, ako robievali mládenci. 11 Keď ho uvideli, vybrali mu tridsať družbov, aby boli s ním. 12 Samson im povedal: „Dám vám hádanku. Ak mi ju naozaj rozlúštite za sedem dní trvania hostiny, dám vám tridsať košieľ a tridsať sviatočných šiat. 13 Ak mi ju však nedokážete rozlúštiť, tých tridsať košieľ a tridsať sviatočných šiat mi dáte vy.“ Povedali mu: „Povedz nám tú hádanku, chceme ju počuť.“ 14 On im povedal: „Z pažravca vyšiel pokrm a zo siláka vyšla sladkosť.“ Hádanku nevedeli rozlúštiť ani za tri dni. 15 Na štvrtý deň naliehali na Samsonovu ženu: „Prehovor svojho muža, aby nám prezradil hádanku. Ak nie, spálime ťa aj s domom tvojho otca.“ 16 Potom Samsonova žena s plačom pred ním vravela: „Ty ma len nenávidíš a nemiluješ ma. Mojim súkmeňovcom si dal hádanku a mne si ju neprezradil.“ Samson jej povedal: „Veru, to som neprezradil ani otcovi, ani matke a tebe by som to mal prezradiť?“ 17 S plačom na neho naliehala až do siedmeho dňa hostiny. Po toľkom naliehaní jej to na siedmy deň prezradil. Ona potom hádanku prezradila svojim súkmeňovcom. 18 Na siedmy deň pred západom slnka sa ho spýtali muži mesta: „Čo je sladšie ako med? Čo je mocnejšie ako lev?“ On im odpovedal: „Keby ste neboli orali na mojej jalovičke, neboli by ste rozlúštili moju hádanku.“ 19 Samsona ovládol Hospodinov duch, zostúpil do Aškalónu a zabil tam tridsať mužov. Pobral im, čo mali, a sviatočné šaty dal tým, čo rozlúštili hádanku. Rozpálený hnevom odišiel hore do otcovského domu. 20 Samsonovu ženu dali potom jednému z jeho družbov, ktorý bol Samsonovým priateľom.

Pridaj komentár