Jozua 23:9-13:

9 lebo Hospodin vyhnal spred vás veľké a mocné národy a dosiaľ pred vami nikto neobstál. 10 Jediný z vás ich bude prenasledovať tisíc, lebo Hospodin, váš Boh, sám bojuje za vás, ako vám sľúbil. 11 Dajte si veľký pozor na seba a milujte Hospodina, svojho Boha. 12 Ak sa však odvrátite a budete sa pridŕžať zvyšku národov, ktoré ešte zostali pri vás, ak sa spríbuzníte a zmiešate sa s nimi, 13 vedzte, že Hospodin, váš Boh, už tieto národy nevyženie spred vás, ale budú vám pascou, osídlom, bičom na vaše boky a tŕňom vo vašich očiach, kým nebudete vykynožení z tejto dobrej krajiny, ktorú vám dal Hospodin, váš Boh.

Jozua 24:19-24:

19 Vtedy povedal Jozua ľudu: „Nemôžete slúžiť Hospodinovi, lebo on je svätý Boh, žiarlivý Boh, ktorý vám neodpustí priestupky a hriechy. 20 Ak opustíte Hospodina a budete slúžiť cudzím bohom, odvráti sa a bude s vami zle zaobchádzať, zničí vás, hoci predtým s vami zaobchádzal dobre.“ 21 Ľud však odvetil Jozuovi: „Nie! My budeme slúžiť Hospodinovi!“ 22 Jozua povedal ľudu: „Vzájomne ste si svedkami, že ste si vyvolili Hospodina, aby ste mu slúžili.“ Oni odpovedali: „Sme svedkami.“ 23 „Teraz odstráňte cudzích bohov, ktorých máte medzi sebou, a nakloňte svoje srdce k Hospodinovi, Bohu Izraela.“ 24 Nato ľud povedal Jozuovi: „Budeme slúžiť Hospodinovi, nášmu Bohu, a budeme poslúchať jeho hlas.“

Kniha sudcov 1:1-19:

1 Po Jozuovej smrti sa Izraeliti pýtali Hospodina: „Kto z nás má prvý vytiahnuť do boja proti Kanaánčanom?“ 2 Hospodin odpovedal: „Nech vytiahne Júda, veď jemu som vydal krajinu do rúk.“ 3 Nato požiadal Júda svojho brata Šimeóna: „Poď so mnou bojovať proti Kanaánčanom do môjho vylosovaného podielu. Potom pôjdem i ja s tebou do tvojho vylosovaného podielu.“ Šimeón šiel teda s ním. 4 Júdovci vytiahli a Hospodin im vydal do rúk Kanaánčanov i Perizzejcov a pobili v Bezeku desaťtisíc mužov. 5 V Bezeku našli Adoní-Bezeka, bojovali proti nemu a porazili Kanaánčanov i Perizzejcov. 6 Keď sa Adoní-Bezek dal na útek, prenasledovali ho. Chytili ho a odťali mu palce na rukách i nohách. 7 Vtedy Adoní-Bezek povedal: „Sedemdesiat kráľov s odťatými palcami na rukách i nohách zbieralo omrvinky pod mojím stolom. Ako som robieval ja, tak mi odplatil Boh.“ Odviedli ho do Jeruzalema a tam zomrel. 8 Júdovci sa dali do boja proti Jeruzalemu a obsadili ho; obyvateľov pobili mečom a mesto podpálili. 9 Potom Júdovci išli proti Kanaánčanom, ktorí bývali na pohorí, v Negeve a na Nížine. 10 Keď Júdovci vyšli proti Kanaánčanom, ktorí bývali v Hebrone — Hebron sa predtým volal Kirjat-Arba —, porazili Šešaja, Achimana a Talmaja. 11 Odtiaľ šli proti obyvateľom Debíru. Debír sa predtým volal Kirjat-Séfer. 12 Kaléb povedal: „Kto porazí Kirjat-Séfer, tomu dám svoju dcéru Achsu za ženu.“ 13 Obsadil ho Otníel, syn Kenaza, mladší brat Kaléba, a dal mu svoju dcéru Achsu za ženu. 14 Keď prišla k nemu, naviedla ho, aby žiadal od jej otca pole. Zosadla z osla a Kaléb sa jej spýtal: „Čo si praješ?“ 15 Ona odvetila: „Daj mi dar. Keďže si ma vydal do krajiny Negevu, daj mi aj vodné pramene.“ Kaléb jej dal Horné aj Dolné pramene. 16 Kéniti, potomkovia Mojžišovho tesťa, vyšli s Júdovcami z Mesta paliem do judskej púšte v Negeve pri Aráde, kde sa usadili medzi tamojším ľudom. 17 Júda však šiel so svojím bratom Šimeónom, pobili Kanaánčanov, ktorí bývali v Cefate a toto prekliate mesto úplne zničili. Preto sa toto mesto volá Chorma. 18 Júdovci obsadili Gazu i s okolím, Aškalón s okolím a Ekrón s okolím. 19 Hospodin bol s Júdom. Ten obsadil pohorie, ale obyvateľov údolia nemohol vyhnať, lebo mali železné vozy.

 

Prirovnanie – Syndróm varenej žaby:

„Keď vezmete žabu a hodíte ju do vriacej vody, vyskočí z nej von. Ale ak ju hodíte do studenej vody a budete teplotu pomalu zvyšovať, žaba nevyskočí, ako by si hovorila „je síce teplo, ale ešte sa to dá, ešte nie je najhoršie…“ — a nakoniec, ako tak čaká, kým bude najhoršie, sa uvarí.“

Pridaj komentár