Čítaný text (List Rimanom 12):

1 Povzbudzujem vás teda, bratia, pre Božie milosrdenstvo, aby ste prinášali svoje telo ako živú, svätú, Bohu príjemnú obetu, ako svoju duchovnú službu Bohu. 2 A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovením zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, čo mu je príjemné, čo je dokonalé.3 Mocou milosti, ktorá mi bola daná, každému z vás hovorím, aby si nemyslel o sebe viac, ako treba, ale aby o sebe zmýšľal skromne, podľa toho, akú mieru viery každému udelil Boh. 4 Lebo ako v jednom tele máme mnoho údov, ale všetky údy nekonajú tú istú činnosť, 5 tak sme mnohí jedno telo v Kristovi, ale jednotlivo sme si navzájom údmi. 6 Máme však rozličné dary podľa milosti, ktorá nám bola daná. Ak má niekto dar proroctva, nech je v súlade s vierou, 7 ak má niekto dar služby, nech slúži, ak má niekto dar vyučovania, nech vyučuje. 8 Kto má dar napomínania, nech napomína. Kto dáva, nech dáva úprimne. Kto je predstavený, nech koná horlivo. Kto preukazuje milosrdenstvo, nech to robí s radosťou.

9 Láska nech je nepokrytecká. Sprotivte si zlo, pridŕžajte sa dobra. 10 Buďte si navzájom oddaní v bratskej láske, predbiehajte sa navzájom v úctivosti. 11 Nebuďte leniví v horlivosti. Dajte sa rozohňovať Duchom. Slúžte Pánovi. 12 Radujte sa v nádeji. V súžení buďte trpezliví, v modlitbe vytrvalí. 13 Majte účasť na potrebách svätých. Voči cudzím buďte pohostinní. 14 Dobrorečte tým, ktorí vás prenasledujú, dobrorečte a nezlorečte. 15 Radujte sa s radujúcimi a plačte s plačúcimi. 16 Buďte navzájom jednej mysle. Nebuďte namyslení, ale majte porozumenie pre nízko postavených. Nebuďte múdri sami pre seba. 17 Nikomu neodplácajte zlom za zlé. Usilujte sa o to, čo je dobré v očiach všetkých ľudí. 18 Ak je to možné a závisí to od vás, žite v pokoji so všetkými ľuďmi. 19 Milovaní, nepomstite sa sami, ale dajte miesto hnevu. Veď je napísané: Mne patrí pomsta, ja odplatím, hovorí Pán. 20 Naopak, ak je tvoj nepriateľ hladný, daj mu jesť, ak je smädný, daj mu piť. Lebo keď toto urobíš, žeravé uhlie mu zhrnieš na hlavu. 21 Nedaj sa premôcť zlému, ale dobrom premáhaj zlé.

Pridaj komentár