Evanjelium podľa Lukáša 22:54-62:

54 Potom ho chytili a voviedli do veľkňazovho domu. Peter ho z diaľky nasledoval. 55 Uprostred nádvoria rozložili oheň a posadali si. Aj Peter si sadol medzi nich. 56 Tu si ho všimla jedna slúžka, ako sedí pri ohni. Zahľadela sa na neho a povedala: „Aj tento bol s ním.“ 57 Ale on zaprel a povedal: „Žena, nepoznám ho.“ 58 O chvíľu ho uzrel iný a povedal: „Aj ty si z nich.“ Potom Peter povedal: „Človeče, nie som.“ 59 A keď prešla asi hodina, ktosi iný prisviedčal: „Naozaj, aj ten bol s ním, veď je Galilejčan.“ 60 Ale Peter povedal: „Človeče, neviem, čo hovoríš.“ Tu zrazu, kým ešte hovoril, zaspieval kohút. 61 Vtedy sa Pán obrátil, pozrel na Petra a Peter sa rozpamätal na Pánovo slovo, ktoré mu povedal: „Skôr ako dnes zaspieva kohút, tri razy ma zaprieš.“ 62 Peter vyšiel von a horko sa rozplakal.

Skutky apoštolov 2:14-24:

14 Tu sa Peter spolu s Jedenástimi postavil a zvýšeným hlasom ich oslovil: „Judskí muži a všetci obyvatelia Jeruzalema! Pozorne počúvajte moje slová a uvedomte si: 15 Títo ľudia nie sú opití, ako sa domnievate; veď je iba tretia denná hodina. 16 Ide však o to, čo povedal prorok Joel: 17 V posledných dňoch, hovorí Boh, vylejem svojho Ducha na každé telo. Vaši synovia a vaše dcéry budú prorokovať, vaši mladíci budú mať videnia a vašim starcom sa budú snívať sny. 18 V tých dňoch vylejem svojho Ducha aj na svojich služobníkov a svoje služobnice a budú prorokovať. 19 Urobím divy hore na nebi a znamenia dolu na zemi, krv, oheň a kúdoly dymu. 20 Slnko sa premení na tmu a mesiac na krv, skôr ako príde Pánov deň, veľký a slávny. 21 Vtedy bude zachránený každý, kto bude vzývať Pánovo meno. 22 Muži Izraela, počujte tieto slová: Ježiša Nazaretského Boh medzi vami potvrdil mocnými činmi, divmi a znameniami, ktoré uprostred vás, ako sami viete, vykonal Boh skrze neho. 23 A tohto muža, vydaného na základe určeného Božieho zámeru a predvídania, ste rukou zločincov pribili na kríž a zabili. 24 Boh ho však vzkriesil a zbavil múk smrti, lebo ho nemohla držať vo svojej moci.

Jozua 1:9:

9 Prikázal som ti predsa: Buď silný a odvážny, nestrachuj sa a nezúfaj! Veď Hospodin, tvoj Boh, bude s tebou, kamkoľvek pôjdeš.“

Pridaj komentár