2. Samuelova kniha 2:1-3:

1 Potom sa Dávid spýtal Hospodina: „Mám ísť do niektorého judského mesta?“ Hospodin mu odpovedal: „Choď!“ Dávid sa opäť spýtal: „Kam mám ísť?“ Odpoveď znela: „Do Hebronu.“ 2 Dávid ta šiel aj s obidvoma svojimi ženami, s jezreelskou Achinoam a Abigajil, ženou po Nabálovi Karmelskom. 3 Dávid si priviedol i svoju družinu, každého s rodinou. Usadili sa v hebronských mestách.

2. Samuelova kniha 5:19-20:

19 Dávid sa pýtal Hospodina: „Mám napadnúť Filištíncov? Vydáš mi ich do moci?“ Hospodin odpovedal Dávidovi: „Napadni ich, lebo celkom iste ti ich vydám do moci.“ 20 Dávid prišiel do Baal-Peracímu a tam ich porazil. Povedal: „Hospodin roztrhol predo mnou mojich nepriateľov, ako keď voda trhá hrádze.“ Preto nazvali to miesto Baal-Peracím.

Žalm 13:

1 Zbormajstrovi. Dávidov žalm. 2 Dokedy ešte, Hospodin, budeš na mňa zabúdať? Navždy? Dokedy budeš predo mnou skrývať svoju tvár? 3 Dokedy mám v duši nosiť starosť a v srdci dennodenne žiaľ? Dokedy sa bude nepriateľ vypínať nado mnou? 4 Hospodin, môj Bože, pohliadni a odpovedz mi! Rozjasni mi oči, aby som neusnul spánkom smrti, 5 aby môj nepriateľ nepovedal: Premohol som ho! Moji protivníci budú jasať, ak sa sklátim. 6 Ja však dúfam v tvoju milosť, moje srdce plesá nad tvojou spásou. Budem ospevovať Hospodina, lebo mi urobil dobre.

List Filipanom 3:7-10:

7 No to, čo mi bolo ziskom, som pre Krista pokladal za stratu. 8 A vôbec, všetko pokladám za stratu pre vznešenosť poznania Krista Ježiša, môjho Pána. Pre neho som všetko ostatné stratil a pokladám to za odpad, aby som získal Krista 9 a bol v ňom ako človek bez vlastnej spravodlivosti, ktorá je zo Zákona, ale aby som mal spravodlivosť skrze vieru v Krista, spravodlivosť z Boha, založenú na viere; 10 aby som poznal jeho a moc jeho zmŕtvychvstania i účasť na jeho utrpeniach. Beriem na seba podobu jeho smrti.

 

AKTIVITA – hľadanie verša

Prvá kroník 16:11 
Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!
Žalmy 27:8
Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár
hľadám, Hospodine.
Žalmy 105:4
Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!
Izaiáš 55:6 
Hľadajte Hospodina, kým sa dáva nájsť, vzývajte Ho, kým je blízko!
Amos 5:4 
Lebo takto vraví Hospodin domu Izraela: Mňa hľadajte, a budete žiť!
Izaiáš 45:19 
Nehovoril som v skrytosti na temnom mieste zeme. Jákobovmu potomstvu
som nepovedal: Hľadajte ma v prázdnote! Ja, Hospodin, hovorím pravdu,
zvestujem opravdivo.

Pridaj komentár