Komentáre

Helpful role of the victim
1. The posture of “I’m right” or attacking back, is not helpful. (Team mentality is best vs. opponent mentality).
2. Think the best of the other person. That there must be good reasons behind their behavior other than I am „bad” or They are „bad“
3. Try to solve the conflict before sleeping (or quickly). Otherwise, other offensives can come because of disunity.
4. Be willing to forgive.
5. Be willing to get back to normal way of relating (not hiding, shielding, protecting).
6. If the issue can’t be resolved, see that the issue gets out to someone (other than you) who can help.

Helpful role of the offender
1. Realize the signals that indicate you have done something offensive).
2. Respond to the signals that indicate that you have done something offensive (facial signals, verbal, emotional, sexual withdrawal) or (Anger, aggression, physically leaving).
3. Seek to solve situation (not ignore or manipulate).
4. Have humility to consider the conflict is partly or all your fault.
5. Admit and apologize for your part in creating the conflict.
6. If the issue can’t be resolved, see that the issue gets out to someone (other than you) who can help.

CONCL. – We all have potential killers in our relationships. We all will play the role of offender or offended at some point.
By God’s grace they will BUILD us into a picture of love and unity and not destroy us.

PREKLAD

ROLA OBETE
1. Nepomáha zaujať pozíciu „Ja mám pravdu“ alebo vracať útok späť. Tímový duch je lepší ako súperenie.
2. Zmyšľajte o druhom len v dobrom. Akoby bol vždy dobrý dôvod za jeho správaním. Niečo iné ako: „Ja som ten zlý“, alebo „Oni sú tí zlí.“
3. Pokúste sa vyriešiť konflikt pretým než idete spať (alebo čo najrýchejšie). V opačnom prípade môžu vznikať ďalšie útoky (kvôli nejednote).
4. Buďte ochotní odpúšťať.
5. Buďte ochotní vrátiť sa späť do normálneho spolužitia (bez tendencie skrývať sa, chrániť sa, brániť sa..)
6. Ak záležitosť nie je možné vyriešiť, zariaďte aby sa vec dostala k niekomu (inému ako ste vy), kto v tom môže pomôcť.

ROLA VINNÍKA
1. Rozpoznajte signály, ktoré naznačujú, že ste urobili niečo útočné.
2. Reagujte na tieto signály (výraz tváre, slovná, citová, sexuálna zdžanlivosť, alebo hnev, agresivita, odchod).
3. Pokúste sa riešiť situáciu (bez ignorácie, manipulácie)
4. Majte pokoru priznať, že konflikt môže byť sčasti zavinený len Vami.
5. Uznaj si a ospravedlň sa za svoju časť viny na vzniku konfliktu.
6. Ak záležitosť nie je možné vyriešiť, zariaďte aby sa vec dostala k niekomu (inému ako ste vy), kto v tom môže pomôcť.

ZHRNUTIE
Všetci máme vo vzťahoch potencionálnych zabíjakov. Všetci budeme raz v roli vinníka, alebo v roli obete. Z Božej milosti nás však tieto veci budú budovať na obraz lásky a jednoty a nezničia nás.

Pridaj komentár