Evanjelium podľa Matúša / Boh je s nami

16. júna 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 28:16-20: 16 Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im rozkázal Ježiš. 17 Keď ho uvideli, klaňali sa mu. No niektorí pochybovali. 18 Ježiš pristúpil a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. 19 Choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich v mene Otca i Syna i […]

Evanjelium podľa Matúša / Nechávaš sa Bohom používať?

26. mája 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 25: 1 Vtedy sa nebeské kráľovstvo bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli v ústrety ženíchovi. 2 Päť z nich bolo pochabých a päť rozumných. 3 Pochabé si totiž vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. 4 Rozumné si však vzali s lampami v nádobkách aj olej. 5 Keď ženích dlho neprichádzal, na všetky prišli […]

Evanjelium podľa Matúša / Ostaňte verní Ježišovi

19. mája 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 24: 1 Po tom, čo Ježiš vyšiel z chrámu a odchádzal odtiaľ, pristúpili k nemu jeho učeníci a ukazovali mu chrámové stavby. 2 On im však povedal: „Vidíte toto všetko? Amen, hovorím vám, že tu neostane kameň na kameni, všetko bude zničené.“ 3 Keď sedel na Olivovom vrchu a boli sami, pristúpili k nemu […]

Evanjelium podľa Matúša / Náboženský vs. milostivý

12. mája 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 23: 1 Vtedy Ježiš povedal zástupom a svojim učeníkom: 2 „Na Mojžišov stolec zasadli zákonníci a farizeji. 3 Robte teda a zachovávajte všetko, čo vám hovoria, ale podľa ich skutkov nekonajte. Lebo oni len hovoria, ale nerobia. 4 Zväzujú ťažké bremená, ktoré nemožno uniesť, a kladú ich ľuďom na plecia, ale sami nechcú nimi ani prstom pohnúť. 5 Všetky […]

Evanjelium podľa Matúša / O múdrosti

5. mája 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 22: 1 Keď sa priblížili k Jeruzalemu a prišli do Betfagé k Olivovému vrchu, vtedy Ježiš poslal dvoch učeníkov 2 a povedal im: „Choďte do dediny, čo je pred vami, a hneď nájdete priviazanú oslicu a s ňou osliatko. Odviažte ich a priveďte mi ich! 3 A keby vám niekto niečo hovoril, povedzte: ‚Pán ich […]

Evanjelium podľa Matúša / Škandalózna milosť

28. apríla 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 19:30, 20:1-16:  30 Ale mnohí prví budú poslední a poslední prví. 1 Lebo nebeské kráľovstvo sa podobá hospodárovi, ktorý vyšiel na úsvite najať si robotníkov do vinice. 2 Dohodol sa s robotníkmi za denár na deň a poslal ich do svojej vinice. 3 Keď vyšiel okolo tretej hodiny, videl iných postávať na námestí 4 a povedal im: ‚Choďte aj […]

Evanjelium podľa Matúša časť 22. / Zdravie zborovej rodiny

24. marca 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 18: 1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. 5 A […]

Evanjelium podľa Matúša časť 21. / Aký imidž máš pred Bohom

17. marca 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 18:1-14 1 V tú hodinu prišli učeníci k Ježišovi s otázkou: „Kto je najväčší v nebeskom kráľovstve?“ 2 On si zavolal dieťa, postavil ho medzi nich 3 a povedal: „Amen, hovorím vám: Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nikdy nevojdete do nebeského kráľovstva. 4 Kto sa teda pokorí ako toto dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. 5 A […]

Evanjelium podľa Matúša časť 19. / Neboj sa, Boh to má pod kontrolou

3. marca 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 16: 1 Nato prišli farizeji a saduceji a podrobili ho skúške. Žiadali, aby im ukázal znamenie z neba. 2 On im však odpovedal: „Keď nastane večer, hovoríte: ‚Bude pekne, nebo sa červenie.‘ 3 A ráno: ‚Dnes bude nečas, nebo je červené a zamračené.‘ Vzhľad oblohy viete posúdiť a znamenia čias neviete? 4Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, […]

Evanjelium podľa Matúša časť 15. / Čoho je plné srdce?

3. februára 2019

Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 12: Trhanie klasov v sobotu 1 V tom čase šiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Učeníci boli hladní, a tak začali trhať klasy a jesť. 2Zbadali to farizeji a povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia to, čo nie je dovolené robiť v sobotu.“ 3On im však povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď […]