Čitaný text (List Rimanom 7):

1 Či neviete, bratia — veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon —, že zákon panuje nad človekom, kým žije? 2 Vydatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, kým je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi.3 A tak teda ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. 4 Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol vzkriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. 5 Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. 6 Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom Ducha, a nie starým spôsobom litery.
7 Čo teda povieme? Je zákon hriechom? Určite nie. Ale hriech som nepoznal; poznal som ho len pomocou zákona. Lebo žiadostivosť by som nebol poznal, keby zákon nebol povedal: Nepožiadaš! 8 Hriech sa však chopil príležitosti a skrze prikázanie vzbudil vo mne všelijakú žiadostivosť. Lebo bez zákona je hriech mŕtvy. 9 Ja som kedysi žil bez zákona, ale keď prišlo prikázanie, hriech ožil. 10 Ja som však zomrel a ukázalo sa, že prikázanie, ktoré má viesť k životu, prinieslo mi smrť. 11 Lebo keď sa hriech chopil príležitosti, oklamal ma pomocou prikázania a tým ma usmrtil. 12 A tak zákon je svätý, aj prikázanie je sväté, spravodlivé a dobré. 13 Stalo sa mi to dobré azda príčinou smrti? Určite nie. Ale aby sa hriech ukázal ako hriech, skrze to dobré mi spôsobil smrť, aby tak skrze prikázanie ukázal hriech celú svoju hĺbku hriešnosti. 14Vieme totiž, že zákon je duchovný. Ale ja som telesný, predaný do otroctva hriechu.15 Veď ani nerozumiem, čo robím. Nerobím totiž to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím. 16 Ak však robím to, čo nechcem, súhlasím s tým, že zákon je dobrý. 17Potom to však nekonám ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 18 Viem totiž, že vo mne, teda v mojom tele, neprebýva dobro. Mám vôľu robiť dobro, ale nemám schopnosť uskutočniť ho. 19 Nerobím totiž to dobré, čo chcem, ale konám zlé, čo nechcem. 20 Ak však robím to, čo nechcem, nerobím to ja, ale hriech, ktorý prebýva vo mne. 21 Objavujem teda taký zákon, že ak chcem robiť dobro, mám v dosahu len zlo. 22 Lebo podľa vnútorného človeka s radosťou súhlasím s Božím zákonom, 23ale vo svojich údoch vidím iný zákon, ktorý bojuje proti zákonu môjho rozumu a drží ma v zajatí zákona hriechu, ktorý je v mojich údoch. 24 Ja úbohý človek! Kto ma vytrhne z tohto tela smrti? 25 Bohu vďaka skrze Ježiša Krista, nášho Pána. A tak teda ja sám svojím rozumom slúžim Božiemu zákonu, ale telom zákonu hriechu.

Pridaj komentár