Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie.

Kniha sudcov 6:

1 Izraeliti páchali, čo sa nepáčilo Hospodinovi, a preto ich vydal na sedem rokov do moci Midjánčanom. 2 Moc Midjánčanov deptala Izraelitov. Izraeliti si z obavy pred Midjánčanmi pripravili útočiská v horských roklinách, jaskyniach a v strmých skaliskách. 3 Len čo Izraeliti dokončili sejbu, prišli k nim Midjánčania, Amalékovia a východné kmene. 4 Utáborili sa oproti nim a pustošili úrodu krajiny až po oblasť, ktorou sa vchádza do Gazy. Neponechali v Izraeli ani potraviny, ani ovce, ani voly, ani osly. 5 Prišli so stádami a stanmi, bolo ich ako kobyliek; nebolo ich možné spočítať a ich tiav bolo bez počtu. Vtrhli do krajiny, aby ju spustošili. 6 Keďže Midjánčania Izrael úplne zbedačili, Izraeliti volali a žiadali Hospodina o pomoc. 7 Keď Izraeliti pre Midjánčanov volali a žiadali Hospodina o pomoc, 8 Hospodin poslal Izraelitom proroka. Ten im povedal: „Takto hovorí Hospodin, Boh Izraela: Ja som vás vyviedol z Egypta a vyslobodil som vás z domu otrokov. 9 Vytrhol som vás z moci Egypta i z rúk všetkých vašich utláčateľov. Vyhnal som ich spred vás a ich krajinu som dal vám. 10 Povedal som vám: Ja som Hospodin, váš Boh. Nebojte sa bohov Amorejčanov, v ktorých krajine bývate! No vy ste ma neposlúchli.“

11 Hospodinov anjel prišiel a v Ofre si sadol pod dub, ktorý patril Abíezerovcovi Joášovi. Jeho syn Gideón práve mlátil pšenicu v lisovni, aby ju zachránil pred Midjánčanmi. 12 Hospodinov anjel sa mu zjavil a oslovil ho: „Hospodin s tebou, odvážny hrdina!“ 13 Gideón odpovedal: „Prosím, pán môj, ak je s nami Hospodin, prečo nás toto všetko postihlo? Kde sú všetky obdivuhodné skutky, o ktorých nám rozprávali naši otcovia? Vravievali: ‚Či nás Hospodin nevyviedol z Egypta?‘ Teraz nás však Hospodin zavrhol a vydal nás napospas Midjánčanom.“ 14 Hospodinov anjel sa k nemu obrátil a povedal: „Použi svoju silu a vysloboď Izraelitov z moci Midjánčanov. Či som ťa neposlal?“ 15 On však namietol: „Prosím, Pane, ako mám vyslobodiť Izraelitov? Veď môj rod je najchatrnejší z kmeňa Menašše a ja som v dome svojho otca celkom bezvýznamný.“ 16 Hospodinov anjel ho však ubezpečil: „Keď budem s tebou, Midjánčanov porazíš ako jedného muža.“ 17 On mu však povedal: „Ak som získal tvoju priazeň, daj mi znamenie, že sa so mnou zhováraš ty. 18 Len neodíď odtiaľto, kým neprídem k tebe. Chcel by som ti priniesť svoju pokrmovú obetu a predložiť ti ju.“ Odpoveď znela: „Zostanem, kým sa nevrátiš.“ 19 Gideón odišiel a pripravil kozľa a z efy múky zarobil nekvasený chlieb. Mäso vložil do koša, polievku nalial do hrnca, vyniesol mu to pod dub a ponúkol ho. 20 Boží anjel mu povedal: „Vezmi mäso a nekvasený chlieb, polož ich na skalu; polievku vylej.“ On to urobil. 21 Hospodinov anjel sa dotkol koncom palice, ktorú mal v ruke, mäsa i nekvasených chlebov. Zo skaly vyšľahol oheň a pohltil mäso i nekvasené chleby. Hospodinov anjel mu medzitým zmizol z očí. 22 Gideón spoznal, že to bol Hospodinov anjel. Preto zvolal: „Beda, Pane, Hospodin, veď som videl Hospodinovho anjela z tváre do tváre!“ 23 Hospodin mu však povedal: „Upokoj sa! Neboj sa, nezomrieš“. 24 Gideón tam postavil oltár na počesť Hospodinovi a nazval ho: „Hospodin je pokoj.“ V abíezerovskej Ofre je dodnes.

25 Ešte v tú noc mu Hospodin prikázal: „Vezmi býka z dobytka svojho otca a ešte jedného sedemročného býka. Zrúcaj Baalov oltár, ktorý patrí tvojmu otcovi, a rozsekaj posvätný stĺp, ktorý je pri ňom! 26 Potom podľa predpisu postav oltár na počesť Hospodinovi, svojmu Bohu, na temene tohto vrchu. Potom vezmi druhého býka a obetuj ho ako spaľovanú obetu na dreve z rozsekaného posvätného stĺpa.“ 27 Gideón vzal desiatich mužov zo svojich sluhov a vykonal, čo mu nariadil Hospodin. Keďže sa obával domu svojho otca a mužov mesta, neurobil to vo dne, ale v noci. 28 Keď muži mesta včasráno vstali, videli, že Baalov oltár je zrútený, posvätný stĺp na ňom rozsekaný a na postavenom oltári bol obetovaný druhý býk ako spaľovaná obeta. 29 Navzájom sa pýtali: „Kto to vykonal?“ Pátrali a vyzvedali, kým nezistili, že to urobil Joášov syn Gideón. 30 Muži mesta vyzvali Joáša: „Vyveď svojho syna. Musí zomrieť, lebo zrúcal oltár Baala a rozsekal posvätný stĺp, čo je pri ňom.“ 31 Joáš povedal všetkým, ktorí stáli proti nemu: „Vy chcete obhajovať Baala? Nazdávate sa, že ho ochránite? Kto ho chce obhajovať, nech do rána zomrie! Ak je Baal naozaj Bohom, nech sa obhajuje sám, keď mu zrúcali oltár.“ 32 Toho dňa dostal Gideón meno Jerubbaal, čo znamená: „Nech sa Baal obhajuje sám, veď mu Gideón zrúcal oltár.“

33 Všetci Midjánčania, Amalékovia a východné kmene sa spojili, prešli cez Jordán a utáborili sa v doline Jezreel. 34 Hospodinov duch povzbudil Gideóna, ktorý zatrúbil a týmto spôsobom si privolal k sebe Abíezerovcov. 35 Potom rozoslal poslov po celom Menaššeho území, takže aj tento kmeň bol povolaný. Rozoslal poslov k Ašérovcom, Zebulúnovcom a Naftaliovcom, ktorí mu tiež vyšli v ústrety. 36 Vtedy Gideón prosil Boha: „Ak chceš prostredníctvom mňa zachrániť Izrael, ako si oznámil, 37 potom rozprestriem na humne vlnené rúno. Ak bude rosa na rúne a zem dookola bude suchá, poznám, že prostredníctvom mňa zachrániš Izrael, ako si povedal.“ 38 Tak sa aj stalo. Keď na druhý deň včasráno vstal a vyžmýkal rúno, vytlačil z neho plnú čašu rosy. 39 Gideón opäť prosil Boha: „Nech sa tvoj hnev nerozhorí proti mne, keď ešte raz prehovorím. Rád by som to s rúnom skúsil znova. Nech zostane rúno suché a všade okolo neho nech bude rosa.“ 40 Boh to tak urobil aj v tú noc. Len rúno bolo suché, kým okolo neho bola celá zem zarosená.

 

2. kniha kronická 7:14:

Keď sa môj ľud, ktorý je pomenovaný po mne, pokorí, bude sa modliť, hľadať moju tvár a odvráti sa od svojich zlých ciest: vyslyším ho z neba, odpustím mu hriech a jeho krajinu vyliečim.

 

Lectio365:

Denné zamyslenia nad Božím Slovom (pre anglicky hovoriacich):
Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.prayer247.lectio365
iOS: https://apps.apple.com/us/app/lectio-365/id1483974820

 

Video nahrávka:

Pridaj komentár