Video nahrávku si môžete pozrieť nižšie.

Kniha sudcov 10:

1 Na záchranu Izraela po Abimelechovi povstal Jissachárovec Tola, syn Puvvu, syna Doda. Sídlil v Šamíre na Efrajimskom pohorí. 2 Súdil Izrael dvadsaťtri rokov. Keď zomrel, pochovali ho v Šamíre. 3 Po ňom povstal Gileádovec Jaír a súdil Izrael dvadsaťdva rokov. 4 Mal tridsať synov, ktorí jazdili na tridsiatich osloch. Mali tridsať miest. Tie sa dodnes volajú Chavvót-Jaír a ležia v kraji Gileád. 5 Keď Jaír zomrel, pochovali ho v Kamóne.

6 Izraeliti znova páchali to, čo sa nepáčilo Hospodinovi. Slúžili baalom a aštartám, bohom Aramejčanov, bohom Ammónčanov, bohom Sidončanov, bohom Moábčanov a bohom Filištíncov. Hospodina opustili a neslúžili mu. 7 Vtedy vzbĺkol Hospodinov hnev proti Izraelitom a vydal ich napospas Filištíncom a Ammónčanom. 8 Tí v tom čase znepokojovali a utláčali Izraelitov. Osemnásť rokov sužovali všetkých Izraelitov za Jordánom, v krajine Amorejčanov v Gileáde. 9 Ammónčania dokonca prešli cez Jordán bojovať proti Júdovcom, Benjamínovcom i proti Efrajimovcom. Na Izraelitov doľahla veľká tieseň. 10 Izraeliti znova volali k Hospodinovi: „Zhrešili sme proti tebe, lebo sme opustili svojho Boha a slúžili sme baalom.“ 11 Hospodin však Izraelitom odpovedal: „Či som vás nevyslobodil z moci Egypťanov, Amorejčanov, Ammónčanov, Filištíncov, 12 Sidončanov, Amalékov a Midjánčanov, ktorí vás utláčali? Volávali ste ku mne a ja som vás vyslobodzoval z ich moci. 13 Vy ste ma však znova opustili a slúžili ste iným bohom. Preto vás už nebudem vyslobodzovať. 14 Choďte a volajte k bohom, ktorých ste si vyvolili! Nech vás vyslobodia v čase vášho súženia!“ 15 Izraeliti odpovedali Hospodinovi: „Zhrešili sme, nalož s nami ako uznáš za vhodné, len dnes nás zachráň.“ 16 Odstránili spomedzi seba cudzích bohov a slúžili Hospodinovi a ten už nevládal hľadieť na utrpenie Izraela. 17 Keď sa Ammónčania pozvolávali a utáborili v Gileáde, Izraeliti sa zhromaždili a utáborili v Micpe. 18 Ľud i kniežatá Gileádu sa navzájom dohodli: „Kto začne bojovať proti Ammónčanom, bude vodcom všetkých obyvateľov Gileádu.“

Video nahrávka:

Pridaj komentár