Čítaný text: Evanjelium podľa Matúša 8:

Uzdravenie malomocného

1 Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. 2 Tu prišiel k nemu malomocný, klaňal sa mu a hovoril: Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť. 3 On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: Chcem, buď čistý. A hneď bol čistý od malomocenstva. 4 Ježiš mu potom povedal: Hľaď, aby si o tom nikomu nehovoril. Choď však, ukáž sa kňazovi a obetuj dar, ako prikázal Mojžiš — im na svedectvo.

Uzdravenie stotníkovho sluhu

5 Keď vošiel do Kafarnauma, prišiel k nemu stotník a prosil ho: 6 Pane, môj sluha leží doma ochrnutý a hrozne sa trápi. 7 Ježiš mu odpovedal: Prídem a uzdravím ho. 8 Stotník mu na to povedal: Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu. Ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie. 9 Veď aj ja som podriadený človek a mne sú zasa podriadení vojaci. Keď poviem jednému: Choď!, tak ide, a druhému: Poď!, tak príde, a svojmu sluhovi: Urob to!, tak to urobí. 10Keď to Ježiš počul, začudoval sa a povedal tým, čo išli za ním: Amen, hovorím vám, že u nikoho v Izraeli som nenašiel takú veľkú vieru. 11 No hovorím vám, že mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jákobom v nebeskom kráľovstve, 12 ale synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy. Tam bude plač a škrípanie zubami. 13 Potom Ježiš povedal stotníkovi: Choď a nech sa ti stane tak, ako si uveril. V tej chvíli jeho sluha ozdravel.

Uzdravenie mnohých chorých

14 Keď Ježiš prišiel do Petrovho domu, videl jeho testinú ležať v horúčke. 15 Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Vstala a obsluhovala ho. 16 Keď sa zvečerilo, priniesli mu mnohých posadnutých démonmi. On slovom vyhnal duchov a uzdravil všetkých trpiacich, 17 aby sa splnilo to, čo povedal prorok Izaiáš: On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby. 18 Keď Ježiš videl zástup okolo seba, rozkázal preplaviť sa na druhý breh. 19 Tu prišiel nejaký zákonník a povedal mu: Učiteľ, pôjdem za tebou všade, kam sa len obrátiš. 20 Ježiš mu však odpovedal: Líšky majú svoje nory a nebeské vtáky hniezda, Syn človeka však nemá kde hlavu skloniť. 21 Iný z jeho učeníkov mu povedal: Pane, dovoľ mi najprv odísť a pochovať si otca. 22 Ježiš mu však povedal: Nasleduj ma, a nechaj mŕtvym pochovávať svojich mŕtvych.

Utíšenie búrky

23 Potom nastúpil na loďku a jeho učeníci za ním. 24 Zrazu sa na mori strhla taká veľká búrka, že vlny sa valili na loďku. Ježiš však spal. 25 Pristúpili k nemu a zobudili ho: Pane, zachráň nás, hynieme! 26 On im však povedal: Čo ste takí bojazliví, vy maloverní? Potom vstal, pohrozil víchru a moru a zavládlo hlboké ticho. 27 Ľudia hovorili s úžasom: Ktože je to, že víchor a more ho poslúchajú?

Uzdravenie posadnutých v gadarskom kraji

28 Keď prišiel na druhý breh do gadarského kraja, vybehli proti nemu dvaja posadnutí, ktorí vyšli z hrobových jaskýň. Tak zúrili, že sa nikto neodvážil prejsť po tej ceste. 29 Zrazu vykríkli: Čo ťa do nás, Boží Syn? Prišiel si nás sem trápiť pred určeným časom? 30 Obďaleč sa pásla veľká črieda svíň.31 Démoni ho prosili: Ak nás už vyháňaš, pošli nás do tej čriedy svíň. 32 On im to dovolil: Choďte! Vtom vyšli a vošli do svíň. Nato sa celá črieda začala rútiť dolu úbočím do mora a zahynula vo vode.33 Pastieri ušli, a keď prišli do mesta, porozprávali všetko, aj udalosť s posadnutými. 34 Tu celé mesto vyšlo v ústrety Ježišovi. Keď ho stretli, prosili ho, aby odišiel z ich kraja.

Pridaj komentár